אודות

גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע”מ (להלן: “החברה”), הינה חברה לניהול קופות גמל, שהוקמה ע”י הסתדרות המורים בשנת 1998 לטובת ציבור עובדי ההוראה בישראל.

החברה מנהלת שתי קופות גמל המיועדות לעובדי הוראה בלבד: קופת גמל “גל ” וקופת גמל “כלנית”.

החברה והקופות שלנו

החברה שייכת להסתדרות המורים ובעצם לעובדי ההוראה עצמם.

כל עובד הוראה במדינת ישראל זכאי להצטרף לקופת גמל גל ו/או לקופת גמל כלנית.

בדירקטוריון החברה יושבים, לצד דירקטורים חיצוניים, שהם אנשי מקצוע מתחום הכלכלה ושוק ההון, נציגי המורים, שמכירים את צרכי עובדי ההוראה ומחויבים לניהול השקעות אחראי ושמירה על כספיהם.

דמי הניהול הנגבים מעמיתי הקופה מיועדים לכיסוי הוצאות הניהול בלבד והמטרה היחידה העומדת לנגד עיני החברה היא טובת עובדי ההוראה החוסכים בקופה.

בקופות גל וכלנית חוסכים כ- 240 אלף עובדי הוראה.

היקף הנכסים בקופות גל וכלנית עומד כ- 3.4 מיליארד ₪.

חשבונות עמיתי הקופה מתופעלים ע”י הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ ובנק מסד בע”מ.

השקעות הקופה מנוהלות ע”י פסגות ני”ע בע”מ, בפיקוח וועדת ההשקעות של החברה.

דמי ניהול

דמי ניהול נמוכים – קופות גמל וכלנית הן קופות גמל ענפיות, בהן גובה דמי הניהול נקבע על סמך הוצאות בפועל בלבד.

סוג הקופהדמי ניהול מההפקדותדמי ניהול מהיתרה הצבורה*
קופות גל0%0.19%
קופות גמל כלנית0%0.20%

* דמי הניהול שנגבו מעמיתי קופת גמל גל וכלנית בשנת 2018.

למעשה, קופות גמל גל וכלנית גבו בשנת 2018 את דמי הניהול הנמוכים ביותר בשוק !!!

דמי ניהול אחידים לכל העמיתים – בקופות גמל גל וכלנית כל העמיתים שווים ומשלמים דמי ניהול אחידים. אין צורך להתמקח על דמי הניהול.

קופת גמל “גל”

קופת גמל גל הינה קופת גמל המיועדת לעובדי הוראה בלבד (שכירים ועצמאיים).

לקופת גמל גל מבוצעות הפרשות בגין רכיבים לא פנסיוניים בשכר עובדי ההוראה שהם: טלפון, החזר הוצאות נסיעה, החזר הוצאות רכב קבועות, ומשתנות נטו, נסיעות להשתלמות, אש”ל וכלכלה, תוספת מעונות וכן מענק יובל וביגוד (למי שאינו בפנסיה תקציבית).

שיעור ההפרשות לקופה הם 5% עובד 5% מעביד.

עובדי הוראה רשאים להפריש לקופה גם באופן עצמאי.

קופת גמל “כלנית” ( לשעבר קופת גמל דפנה* )

לקופת גמל כלנית מבוצעות הפרשות כדלקמן:

למורים בפנסיה תקציבית

לרכיבים מעל משרה ותוספת אישית – 8.33% פיצויים 7.5 תגמולי מעסיק ו-7% תגמולי עובד – סה”כ 22.83%

לרכיבים הלא פנסיוניים – מילוי מקום, שעות נוספות , ליווי טיולים, גמול פיצול, גמולי ריכוז – 6% פיצויים, 7.5% תגמולי מעסיק ו-5.5% תגמולי עובד – סה”כ 19%.

למורים בפנסיה צוברת ותיקה

לרכיבים: מעל משרה ושעות נוספות קבועות – ההפרשה הינה 8.33% פיצויים, 5% תגמולי מעסיק + 5%, תגמולי עובד – סה”כ 18.33%.

לרכיבים לא פנסיוניים – מילוי מקום, שעות נוספות, ליווי טיולים, גמול פיצול, גמולי ריכוז – 8.33% פיצויים, 7% תגמולי מעסיק ו- 6% תגמולי עובד – סה”כ 21.33%.

* ביום 1.2.2011 הושלם הליך פיצול והעברת הניהול של קופת גמל דפנה. נכסי קופת גמל דפנה פוצלו לשני קופות גמל (קופת גמל כלנית לחברי הסתדרות המורים וקופת גמל הילה לחברי ארגון המורים) וקופת גמל דפנה הפסיקה פעילותה.

מסלולי השקעה

בכל קופה (גל וכלנית) מנוהלים 3 מסלולי השקעה לבחירת העמית:

גל – מס’ המסלול סך נכסים לסוף שנת 2018 שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2018 שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2018
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה 7242 14,490 אלפי ש”ח 0.09% 0.05%
מסלול לבני 50 עד 60 7243 1,679,298 אלפי ש”ח 0.13% 0.10%
מסלול לבני 60 ומעלה 7244 3,376 אלפי ש”ח 0.03% 0.02%

דמי הניהול בקופת גמל גל הסתכמו בשנת 2018 בשיעור של 0.19%.

כלנית – מס’ המסלול סך נכסים לסוף שנת 2018 שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2018 שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2018
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה 7246 12,548 אלפי ש”ח 0.10% 0.05%
מסלול לבני 50 עד 60 7245 1,721,554 אלפי ש”ח 0.15% 0.12%
מסלול לבני 60 ומעלה 7240 5,688 אלפי ש”ח 0.04% 0.01%

דמי הניהול בקופת גמל כלנית הסתכמו בשנת 2018 בשיעור של 0.20%

מידע נוסף על מסלולי ההשקעה ראה ב’מידע לעמית’.