אודות

גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בעמ (להלן: החברה“) הינה חברה לניהול קופות גמל שהוקמה ע”י הסתדרות המורים בשנת 1998 לטובת ציבורי עובדי ההוראה בישראל.

החברה מנהלת שלוש קופות גמל:

קופות הגמל “גל“, “כלנית “ו“גמל להשקעה” מיועדות לכל אדם שהיה או שהינו עובד הוראה ו/או עובד הסתדרות המורים ו/או בן/בת זוג של עובד כאמור.

עד ליום 31.12.2021 ניהלה החברה גם את קופת גמל הגומל (אשר התמזגה ביום 1.1.2022 עם קופת גמל גל).

כל עובד הוראה במדינת ישראל זכאי להצטרף לקופת גמל גל ו/או לקופת גמל כלנית ו/או קופת גמל להשקעה.

החברה והקופות שלנו

בדירקטוריון החברה יושבים, לצד דירקטורים חיצוניים, שהם אנשי מקצוע מתחום הכלכלה ושוק ההון, נציגי המורים, שמכירים את צרכי עובדי ההוראה ומחויבים לניהול השקעות אחראי ושמירה על כספיהם.

דמי הניהול הנגבים מעמיתי הקופה מיועדים לכיסוי הוצאות הניהול בלבד והמטרה היחידה העומדת לנגד עיני החברה היא טובת עובדי ההוראה החוסכים בקופה.

בקופות גל וכלנית חוסכים כ- 240 אלף עובדי הוראה

היקף הנכסים בקופות גל וכלנית עומד על מעל 4 מיליארד ₪

חשבונות עמיתי הקופה מתופעלים ע”י מלם גמל ופנסיה בע”מ

השקעות נכסי הקופות מנוהלות ע”י מיטב ניהול תיקים בע”מ, בפיקוח וועדת ההשקעות של החברה.

דמי ניהול

דמי ניהול נמוכים – קופות גמל גל, כלנית וגמל להשקעה הן קופות גמל ענפיות, בהן גובה דמי הניהול נקבע על סמך הוצאות בפועל בלבד.

סוג הקופהדמי ניהול מההפקדותדמי ניהול מהיתרה הצבורה*
קופות גל0%0.21%
קופות גמל כלנית0%0.21%

*דמי הניהול שנגבו מעמיתי קופת גמל גל וכלנית בשנת 2023.

דמי הניהול בקופות גמל גל וכלנית בשנת 2023 הם מהנמוכים בשוק.
 
דמי ניהול אחידים לכל העמיתים – בקופות גל, כלנית וגמל להשקעה כל העמיתים שווים ומשלמים דמי ניהול אחידים. אין צורך להתמקח על דמי הניהול – דמי ניהול אחידים לכל העמיתים.

ביום 1.1.2022 מוזגה קופת גמל הגומל עם קופת גמל גל.