אודות

גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע”מ (להלן: “החברה”), הינה חברה לניהול קופות גמל, שהוקמה ע”י הסתדרות המורים בשנת 1998 לטובת ציבור עובדי ההוראה בישראל.

החברה מנהלת שלוש קופות גמל המיועדות לעובדי הוראה בלבד: קופת גמל “גל “, קופת גמל “הגומל” וקופת גמל “כלנית”.

החברה והקופות שלנו

החברה שייכת להסתדרות המורים ובעצם לעובדי ההוראה עצמם.

כל עובד הוראה במדינת ישראל זכאי להצטרף לקופת גמל גל ו/או לקופת גמל כלנית.

בדירקטוריון החברה יושבים, לצד דירקטורים חיצוניים, שהם אנשי מקצוע מתחום הכלכלה ושוק ההון, נציגי המורים, שמכירים את צרכי עובדי ההוראה ומחויבים לניהול השקעות אחראי ושמירה על כספיהם.

דמי הניהול הנגבים מעמיתי הקופה מיועדים לכיסוי הוצאות הניהול בלבד והמטרה היחידה העומדת לנגד עיני החברה היא טובת עובדי ההוראה החוסכים בקופה.

בקופות גל וכלנית חוסכים כ- 240 אלף עובדי הוראה.

היקף הנכסים בקופות גל, כלנית והגומל עומד כ- 4.3 מיליארד ₪.

חשבונות עמיתי הקופה מתופעלים ע”י מלם גמל ופנסיה בע”מ.

השקעות הקופה מנוהלות ע”י פסגות ני”ע בע”מ, בפיקוח וועדת ההשקעות של החברה.

דמי ניהול

דמי ניהול נמוכים – קופות גמל גל, כלנית והגומל הן קופות גמל ענפיות, בהן גובה דמי הניהול נקבע על סמך הוצאות בפועל בלבד.

סוג הקופהדמי ניהול מההפקדותדמי ניהול מהיתרה הצבורה*
קופות גל0%0.23%
קופות גמל כלנית0%0.24%
קופות הגומל 0%0.23%

* דמי הניהול שנגבו מעמיתי קופת גמל גל, כלנית והגומל בשנת 2020.

דמי הניהול בקופות גמל גל, כלנית והגומל בשנת 2020 הם מהנמוכים בשוק.

דמי ניהול אחידים לכל העמיתים – בקופות גמל גל, כלנית והגומל כל העמיתים שווים ומשלמים דמי ניהול אחידים. אין צורך להתמקח על דמי הניהול.

קופת גמל “גל”

קופת גמל גל הינה קופת גמל המיועדת לעובדי הוראה בלבד (שכירים ועצמאיים).

לקופת גמל גל מבוצעות הפרשות בגין רכיבים לא פנסיוניים בשכר עובדי ההוראה שהם: טלפון, החזר הוצאות נסיעה, החזר הוצאות רכב קבועות, ומשתנות נטו, נסיעות להשתלמות, אש”ל וכלכלה, תוספת מעונות וכן מענק יובל וביגוד (למי שאינו בפנסיה תקציבית).

שיעור ההפרשות לקופה הם 5% עובד 5% מעביד.

עובדי הוראה רשאים להפריש לקופה גם באופן עצמאי.

קופת גמל “כלנית” ( לשעבר קופת גמל דפנה* )

לקופת גמל כלנית מבוצעות הפרשות כדלקמן:

למורים בפנסיה תקציבית

לרכיבים מעל משרה ותוספת אישית – 8.33% פיצויים 7.5 תגמולי מעסיק ו-7% תגמולי עובד – סה”כ 22.83%

לרכיבים הלא פנסיוניים – מילוי מקום, שעות נוספות , ליווי טיולים, גמול פיצול, גמולי ריכוז – 6% פיצויים, 7.5% תגמולי מעסיק ו-5.5% תגמולי עובד – סה”כ 19%.

למורים בפנסיה צוברת ותיקה

לרכיבים: מעל משרה ושעות נוספות קבועות – ההפרשה הינה 8.33% פיצויים, 5% תגמולי מעסיק + 5%, תגמולי עובד – סה”כ 18.33%.

לרכיבים לא פנסיוניים – מילוי מקום, שעות נוספות, ליווי טיולים, גמול פיצול, גמולי ריכוז – 8.33% פיצויים, 7% תגמולי מעסיק ו- 6% תגמולי עובד – סה”כ 21.33%.

* ביום 1.2.2011 הושלם הליך פיצול והעברת הניהול של קופת גמל דפנה. נכסי קופת גמל דפנה פוצלו לשני קופות גמל (קופת גמל כלנית לחברי הסתדרות המורים וקופת גמל הילה לחברי ארגון המורים) וקופת גמל דפנה הפסיקה פעילותה.

קופת גמל “הגומל”

קופת גמל הגומל הוקמה בשנת 1967.
הקופה מיועדת לעובדי הוראה ומרבית העמיתים בקופה הם במעמד עצמאי.
בתחילת שנת 2019 עברה קופת גמל הגומל לניהולה של גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע”מ.

מסלולי השקעה

בכל קופה (גל, כלנית והגומל) מנוהלים 3 מסלולי השקעה לבחירת העמית:

 גל – מס’ המסלולסך נכסים לסוף שנת 2020שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2020שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2020
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה724244,999 אלפי ש”ח0.07%0.05%
מסלול לבני 50 עד 6072431,901,723 אלפי ש”ח1.09%0.15%
מסלול לבני 60 ומעלה72443,758 אלפי ש”ח0.04%0.03%

דמי הניהול בקופת גמל גל הסתכמו בשנת 2020 בשיעור של 0.23%.

 כלנית – מס’ המסלולסך נכסים לסוף שנת 2020שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2020שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2020
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה724634,842 אלפי ש”ח0.08%0.05%
מסלול לבני 50 עד 6072451,811,904 אלפי ש”ח0.21%0.17%
מסלול לבני 60 ומעלה72406,254 אלפי ש”ח0.04%0.02%

דמי הניהול בקופת גמל כלנית הסתכמו בשנת 2020 בשיעור של 0.24%

 הגומל – מס’ המסלולסך נכסים לסוף שנת 2020שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2020שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2020
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה9924523 אלפי ש”ח0.08%0.06%
מסלול לבני 50 עד 609925581,104 אלפי ש”ח0.22%0.18%
מסלול לבני 60 ומעלה99266,582 אלפי ש”ח0.10%0.09%

דמי הניהול בקופת גמל הגומל הסתכמו בשנת 2020 בשיעור של 0.23%

מידע נוסף על מסלולי ההשקעה ראה ב’מידע לעמית’.