דירקטורים ונושאי משרה

חברי הדירקטוריון:
שלמה ישי (יו”ר), נפתלי כהן, ג’רי קוטישטנו (דירקטור חיצוני), עו”ד חגית איסר, אפרים גרינפלד, מודי קניגסברג (דירקטור חיצוני), עדנה דוד ורו”ח שלומי נידם.
דירקטוריון החברה מתכנס לפחות אחת לרבעון, בהתאם להוראות הדין.

חברי ועדת השקעות:
ג’רי קוטישטנו (יו”ר-דירקטור חיצוני), מודי קניגסברג (דירקטור חיצוני) ורו”ח שלומי נידם.
הועדה מתכנסת אחת לשבועיים, בהתאם להוראות הדין.

חברי ועדת ביקורת:
מודי קניגסברג (יו”ר-דירקטור חיצוני), חגית איסר (דירקטורית), ג’רי קוטישטנו (דירקטור חיצוני).
הועדה מתכנסת לפחות אחת לרבעון, בהתאם להוראות הדין.

חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים:
יו”ר דירקטוריון – מר שלמה ישי
מנהל כללי – מר נפתלי כהן
מבקר פנימי – רו”ח מאיר איליה
יעוץ משפטי – עו”ד שלום קדוש גלית
מבקר חיצוני – רו”ח אורי הראל