דירקטורים ונושאי משרה

חברי הדירקטוריון:
שלמה ישי (יו”ר), נפתלי כהן, ג’רי קוטישטנו (דירקטור חיצוני), עו”ד חגית איסר, אפרים גרינפלד, מודי קניגסברג (דירקטור חיצוני) ורו”ח שלומי נידם.
דירקטוריון החברה מתכנס לפחות אחת לרבעון, בהתאם להוראות הדין.

חברי ועדת השקעות:
ג’רי קוטישטנו (יו”ר-דירקטור חיצוני), עו”ד חגית איסר, מודי קניגסברג (דירקטור חיצוני), שלמה ישי ורו”ח שלומי נידם.
הועדה מתכנסת אחת לשבועיים, בהתאם להוראות הדין.

חברי ועדת ביקורת:
מודי קניגסברג (יו”ר-דירקטור חיצוני), אפרים גרינפלד (דירקטור), ג’רי קוטישטנו (דירקטור חיצוני).
הועדה מתכנסת לפחות אחת לרבעון, בהתאם להוראות הדין.

חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים:
יו”ר דירקטוריון – מר שלמה ישי
מנהל כללי – מר נפתלי כהן
מבקר פנימי – רו”ח מאיר איליה
יעוץ משפטי – עו”ד שלום קדוש גלית
מבקר חיצוני – רו”ח אורי הראל