דירקטורים ונושאי משרה

חברי הדירקטוריון:
עזרא גנור (יו”ר), זכריה ספיר, נפתלי כהן, עו”ד אילן פלטו (דירקטור חיצוני), ג’רי קוטישטנו (דירקטור חיצוני), עו”ד חגית איסר, ליאורה אורינגר, אפרים גרינפלד, מודי קניגסברג (דירקטור חיצוני).
דירקטוריון החברה מתכנס לפחות אחת לרבעון, בהתאם להוראות הדין.

חברי ועדת ההשקעות:
עו”ד אילן פלטו (יו”ר-דירקטור חיצוני), עו”ד חגית איסר, ג’רי קוטישטנו (דירקטור חיצוני).
הועדה מתכנסת אחת לשבועיים, בהתאם להוראות הדין.

חברי ועדת הביקורת:
ג’רי קוטישטנו (יו”ר-דירקטור חיצוני), אפרים גרינפלד (דירקטור), עו”ד אילן פלטו (דירקטור חיצוני) , מודי קניגסברג (דירקטור חיצוני).
הועדה מתכנסת לפחות אחת לרבעון, בהתאם להוראות הדין.

חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים:
יו”ר דירקטוריון – מר עזרא גנור
מנהל כללי – מר נפתלי כהן
מבקר פנימי – רו”ח מאיר איליה
יעוץ משפטי – עו”ד שלום קדוש גלית
מבקר חיצוני – רו”ח ארז שפלר