הקופות שלנו

קופת גמל גל

קופת גמל גל הינה קופת גמל המיועדת לעובדי הוראה בלבד (שכירים ועצמאיים).

לקופת גמל גל מבוצעות הפרשות בגין רכיבים לא פנסיוניים בשכר עובדי ההוראה שהם: טלפון, החזר הוצאות נסיעה, החזר הוצאות רכב קבועות, ומשתנות נטו, נסיעות להשתלמות, אש”ל וכלכלה, תוספת מעונות וכן מענק יובל וביגוד (למי שאינו בפנסיה תקציבית).

שיעור ההפרשות לקופה הם 5% עובד 5% מעביד.

עובדי הוראה רשאים להפריש לקופה גם באופן עצמאי.

קופת גמל כלנית ( לשעבר קופת גמל דפנה* )

לקופת גמל כלנית מבוצעות הפרשות כדלקמן:

למורים בפנסיה תקציבית

לרכיבים מעל משרה ותוספת אישית – 8.33% פיצויים 7.5 תגמולי מעסיק ו-7% תגמולי עובד. – סה”כ 22.83%

לרכיבים הלא פנסיוניים – מילוי מקום, שעות נוספות , ליווי טיולים, גמול פיצול, גמולי ריכוז – 6% פיצויים, 7.5% תגמולי מעסיק ו-5.5% תגמולי עובד. – סה”כ 19%

למורים בפנסיה צוברת ותיקה

לרכיבים: מעל משרה ושעות נוספות קבועות – ההפרשה הינה 8.33% פיצויים, 5% תגמולי מעסיק + 5%, תגמולי עובד. – סה”כ 18.33%

לרכיבים לא פנסיוניים – מילוי מקום, שעות נוספות, ליווי טיולים, גמול פיצול, גמולי ריכוז – 8.33% פיצויים, 7% תגמולי מעסיק ו- 6% תגמולי עובד. – סה”כ 21.33%

* ביום 1.2.2011 הושלם הליך פיצול והעברת הניהול של קופת גמל דפנה. נכסי קופת גמל דפנה פוצלו לשני קופות גמל (קופת גמל כלנית לחברי הסתדרות המורים וקופת גמל הילה לחברי ארגון המורים) וקופת גמל דפנה הפסיקה פעילותה.

קופת גמל להשקעה

הקופה הוקמה בשנת 2022 ומיועדת לעובדי הוראה.

ההפרשות לקופה הן באופן עצמאי עד סכום של 76,000 ₪* נכון למדד נואר 2023.

*מתעדכן בהתאם למדד.

קופת גמל הגומל (מוזגה לתוך קופת גמל גל *)

קופת גמל הגומל הוקמה בשנת 1967.
הקופה היתה מיועדת לעובדי הוראה (נועדה להפרשות במעמד עצמאי).

קופת גמל הגומל נוהלה עד ליום 31.12.2018 ע”י הגומל – חברה לניהול קופות גמל בע”מ (חברה בבעלות הסתדרות המורים בישראל).

בתחילת שנת 2022 מוזגה קופת גמל הגומל עם קופת גמל גל.