מבנה החברה

יו”ר דירקטוריון –
שלמה ישי
ועדת השקעות
יו”ר – ג’רי קוטישטנו
מנכ”ל
מר נפתלי כהן
ועדת ביקורת
יו”ר – מודי קניגסברג
מנהלת משרד
שלי בנימין
רו”ח מבקר פנימי
רו”ח מאיר איליה
יועץ משפטי
עו”ד גלעד בכר
מנהל כספים
רו”ח עמוס פרושן
רו”ח מבקר חיצוני רו”ח מבקר –
רו”ח אורי הראל
מנהל סיכונים
אבי שריר
הממונה על פניות
הציבור
רו”ח מאיר איליה
ממונה על אכיפה – רו”ח בת שבע קריסטל
מנהל השקעות
מיטב גמל ופנסיה בע”מ
ניהול נכסי לקוחות
מלם גמל ופנסיה בע”מ