מסלולי השקעה

בכל קופה (גל, כלנית והגומל) מנוהלים 3 מסלולי השקעה לבחירת העמית:

 גל – מס’ המסלולסך נכסים לסוף שנת 2021תשואה מצטברת לשנת 2021שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2021שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2021
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה724266,670 אלפי ש”ח13.24%0.08%0.06%
מסלול לבני 50 עד 6072432,095,450 אלפי ש”ח12.27%0.18%0.16%
מסלול לבני 60 ומעלה72445,326 אלפי ש”ח6.93%0.05%0.02%

דמי הניהול בקופת גמל גל הסתכמו בשנת 2021 בשיעור של 0.20%.

 כלנית – מס’ המסלולסך נכסים לסוף שנת 2021תשואה מצטברת לשנת 2021שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2021שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2021
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה724651,449 אלפי ש”ח12.78%0.07%0.05%
מסלול לבני 50 עד 6072451,929,987 אלפי ש”ח12.55%0.19%0.17%
מסלול לבני 60 ומעלה72407,867 אלפי ש”ח6.71%0.05%0.02%

דמי הניהול בקופת גמל כלנית הסתכמו בשנת 2021 בשיעור של 0.20%

 הגומל – מס’ המסלולסך נכסים לסוף שנת 2021תשואה מצטברת לשנת 2021שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2021שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2021
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה9924994 אלפי ש”ח13.21%0.10%0.07%
מסלול לבני 50 עד 609925605,094 אלפי ש”ח13.47%0.19%0.17%
מסלול לבני 60 ומעלה99264,877 אלפי ש”ח7.04%0.07%0.05%

דמי הניהול בקופת גמל הגומל הסתכמו בשנת 2021 בשיעור של 0.20%

מידע נוסף על מסלולי ההשקעה ראה ב’מידע לעמית’.