מסלולי השקעה

בכל קופה (גל, כלנית והגומל) מנוהלים 3 מסלולי השקעה לבחירת העמית:

 גל – מס’ המסלולסך נכסים לסוף שנת 2022תשואה מצטברת לשנת 2022שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2022שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2022
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה724274,766 אלפי ש”ח11.84%-0.04%0.05%
מסלול לבני 50 עד 6072432,417,032 אלפי ש”ח8.23%-0.17%0.19%
מסלול לבני 60 ומעלה724412,339 אלפי ש”ח7.59%-0.02%0.03%

דמי הניהול בקופת גמל גל הסתכמו בשנת 2022 בשיעור של 0.21%.

 כלנית – מס’ המסלולסך נכסים לסוף שנת 2022תשואה מצטברת לשנת 2022שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2022שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2022
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה724656,739 אלפי ש”ח11.92%-0.04%0.05%
מסלול לבני 50 עד 6072451,709,003 אלפי ש”ח7.55%-0.19%0.21%
מסלול לבני 60 ומעלה72408,682 אלפי ש”ח7.78%-0.02%0.03%

דמי הניהול בקופת גמל כלנית הסתכמו בשנת 2022 בשיעור של 0.21%

 הגומל – מס’ המסלולסך נכסים לסוף שנת 2021תשואה מצטברת לשנת 2021שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2021שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2021
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה9924994 אלפי ש”ח13.21%0.10%0.07%
מסלול לבני 50 עד 609925605,094 אלפי ש”ח13.47%0.19%0.17%
מסלול לבני 60 ומעלה99264,877 אלפי ש”ח7.04%0.07%0.05%

דמי הניהול בקופת גמל הגומל הסתכמו בשנת 2021 בשיעור של 0.20%

מידע נוסף על מסלולי ההשקעה ראה ב’מידע לעמית’.