מסלולי השקעה

בכל קופה (גל, כלנית והגומל) מנוהלים 3 מסלולי השקעה לבחירת העמית:

 גל – מס’ המסלולסך נכסים לסוף שנת 2023תשואה מצטברת לשנת 2023שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2023שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2023
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה7242106,344 אלפי ש”ח14.57%0.07%0.15%
מסלול לבני 50 עד 6072432,624,542 אלפי ש”ח12.22%0.22%0.26%
מסלול לבני 60 ומעלה724414,634 אלפי ש”ח7.1%0.02%0.07%

דמי הניהול בקופת גמל גל הסתכמו בשנת 2023 בשיעור של 0.21%.

 גל להשקעה – מס’ המסלולסך נכסים לסוף שנת 2023תשואה מצטברת לשנת 2023שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2023שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2023
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה14118661 אלפי ש”ח5.03%0.00%0.19%
מסלול לבני 50 עד 6014119109 אלפי ש”ח3.19%0.00%0.05%

דמי הניהול בקופת גמל להשקעה גל הסתכמו בשנת 2023 בשיעור של 0.21%.

 כלנית – מס’ המסלולסך נכסים לסוף שנת 2023תשואה מצטברת לשנת 2023שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2023שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנת 2023
(מתוך שיעור הוצאות השקעות)
מסלול לבני 50 ומטה724681,493 אלפי ש”ח14.47%0.07%0.17%
מסלול לבני 50 עד 6072451,824,672 אלפי ש”ח12.26%0.24%0.29%
מסלול לבני 60 ומעלה724011,273 אלפי ש”ח6.77%0.03%0.10%

דמי הניהול בקופת גמל כלנית הסתכמו בשנת 2023 בשיעור של 0.21%

מידע נוסף על מסלולי ההשקעה ראה ב’מידע לעמית’.