דצמבר 2020 – העברת שירותי תפעול

הודעה חשובה

אנו שמחים לבשר לכם, כי בהתאם להחלטת חברת גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע”מ, החל מיום 1.1.2021 יועבר התפעול של קופת גמל גל, קופת גמל כלנית וקופת גמל הגומל (להלן: “הקופות“), מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ – למלם גמל ופנסיה בע”מ.

זכויות עמיתי  הקופות ישמרו ללא כל שינוי ויועברו באופן אוטומטי למערכת התפעול במלם, לרבות שם הקופה, מסלול ההשקעה, הוותק, פרטי העמית ופרטי המוטבים בחשבון העמית.

העברת התפעול אינה מצריכה פעולה כלשהי מצד העמיתים.

עקב העברת התפעול יוחלפו מספרי חשבונות העמיתים. 

עד ליום 20.2.2021 ניתן להמשיך לקבל מידע אישי בחשבון המקוון באתר האינטרנט של החברה עם שם המשתמש והסיסמה הקיימים.

עמיתים שאין ברשותם קוד משתמש וסיסמה – יוכלו לקבל קוד משתמש וסיסמה עד ליום 31.12.2020.

עמית המעוניין להצטרף לשירות חשבון אישי מקוון מוזמן להיכנס החל מיום 19.1.2021 ללשונית “חשבון אישי מקוון” באתר החברה ולפעול על-פי ההנחיות. (בתקופה שבין 01.01.2021 ועד וכולל 18.01.2021 לא ניתן יהיה להצטרף לשירות).

לתשומת ליבך, בקשות תקינות למשיכת כספים/ העברה בין מסלולים, אשר תתקבלנה עד ליום 27.12.2020 תבוצענה עד לסוף דצמבר 2020.

בקשות תקינות להעברת כספים מקופה אחרת לקופה, אשר תתקבלנה עד ליום 15.12.2020 תטופלנה עד סוף דצמבר 2020.

בקשות תקינות להעברת כספים מהקופה לקופה אחרת שתתקבלנה עד ליום 24.12.2020 תבוצענה עד סוף דצמבר 2020.

בקשות כאמור שתתקבלנה לאחר המועדים המפורטים לעיל תטופלנה החל מיום 19.1.2021.

החל מינואר 2021 יעודכנו פרטי מוקד שירות הלקוחות לעמיתי הקופות ולמעסיקים המעבירים כספים לקופות.

פרטי המוקד המעודכנים יופיעו באתר החברה החל מיום 1.1.2021.

בברכה,

גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע”מ