השלמת המיזוג של קופת גמל הגומל עם קופת גמל גל

גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בעמ (להלן: “החברה“) מתכבדת להודיעכם כי ביום 1 בינואר 2022 הושלם מיזוג קופת גמל הגומל (מס’ מס הכנסה 115) (להלן: הקופה המתמזגת“) עם קופת גמל גל (מס’ מס הכנסה 637) (להלן: “הקופה הממזגת“).

מטרת המיזוג – ייעול עבודת החברה וחיסכון בהוצאות לטובת עמיתי הקופות.

שם הקופה הממוזגת לאחר המיזוג: קופת גמל גל.

מסלולי ההשקעה מוזגו באופן הבא:

מסלול הגומל לבני 50 ומטה ימוזג לתוך מסלול גל לבני 50 ומטה;

מסלול הגומל לבני 50 עד 60 ימוזג לתוך מסלול גל לבני 50 עד 60;

מסלול הגומל לבני 60 ומעלה ימוזג לתוך מסלול גל לבני 60 ומעלה.

תרשים מבנה ארגוני לאחר המיזוג

זכויות ותנאי העמיתים בקופת גמל הגומל ובקופת גמל גל נשמרו ולא חלה בהן פגיעה בשל המיזוג.

כל עמית רשאי להעביר את כספיו, כולם או חלקם, לכל מסלול אחר בקופת גמל גל (הקופה הממזגת) או לכל קופת גמל אחרת, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.