העברת זכויות שלא במזומן

מדיניות בנוגע להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנים 2009 – עד 2018 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל.
בשנים 2009 – עד 2018 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל כלנית.
בשנים 2009 – עד 2018 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הגומל.