העברת זכויות שלא במזומן

מדיניות בנוגע להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנת 2020, לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל, קופת גמל כלנית וקופת גמל הגומל.

בשנת 2019, לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל, קופת גמל כלנית וקופת גמל הגומל.