העברת זכויות שלא במזומן

מדיניות בנוגע להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2019 – רבעון 3- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל

לשנת 2019 – רבעון 3- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל כלנית

לשנת 2019 – רבעון 3- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הגומל

לשנת 2019 – רבעון 2- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל

לשנת 2019 – רבעון 2- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל כלנית

לשנת 2019 – רבעון 2- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הגומל

לשנת 2019 – רבעון 1- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל

לשנת 2019 – רבעון 1- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל כלנית

לשנת 2019 – רבעון 1- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הגומל