העברת זכויות שלא במזומן

על פי החלטת ועדת ההשקעות החברה אינה מאפשרת העברת זכויות עמיתים שלא במזומן