העברת זכויות שלא במזומן

ביום 1.1.2022 מוזגה קופת גמל הגומל עם קופת גמל גל

מדיניות בנוגע להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

ברבעון 01-2022 וברבעון 02-2022, לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל וקופת גמל כלנית.

בשנת 2021, לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל, קופת גמל כלנית וקופת גמל הגומל.

בשנת 2020, לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל, קופת גמל כלנית וקופת גמל הגומל.

בשנת 2019, לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל, קופת גמל כלנית וקופת גמל הגומל.