העברת זכויות שלא במזומן

מדיניות בנוגע להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

ברבעון 01-2021 ברבעון 02-2021 וברבעון 03-2021, לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל, קופת גמל כלנית וקופת גמל הגומל.

בשנת 2020, לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל, קופת גמל כלנית וקופת גמל הגומל.

בשנת 2019, לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל, קופת גמל כלנית וקופת גמל הגומל.