הודעה למעסיק על מיזוג צפוי של קופת גמל הגומל עם קופת גמל גל

הנדון: הודעה על מיזוג קופות גמל


הרינו מתכבדים להודיעך, כי בכוונת גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע”מ (להלן: “החברה“) למזג את קופת גמל הגומל עם קופת גמל גל, בהתאם לאישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: “הממונה”).

הקופה המתמזגת:
קופת גמל הגומל (מס’ מס הכנסה 115)

הקופה הממזגת:
קופת גמל גל (מס’ מס הכנסה 637)
 
שם הקופה הממוזגת לאחר המיזוג: קופת גמל גל.

מועד מתוכנן לביצוע המיזוג – 1.1.2022.
 
זכויות העמיתים לא תיפגענה מעצם המיזוג ורציפות זכויות העמיתים תמשך כאילו לא חל כל שינוי.

 
פרטי חשבון הבנק של קופת גמל גל (הקופה הממזגת) להפקדות החל ממשכורת ינואר 2022:
הבנק הבינלאומי (031), סניף ראשי ת”א (046), מספר חשבון  919093
 
 בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למוקד מעסיקים – קופות גמל:
  בדואר לכתובת:   רחוב אבשלום גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 4922297
  בדוא”ל לכתובת:  sherut_maasikim@malam-lts.com
  בטלפון:  03-5651089 (בימים א’ – ד’ בין השקעות 09:00 – 13:00).בכבוד רב ובברכה,
גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע”מ