בדיקת זכאות לכספי נפטר

טופס בקשה לפתיחת חשבון חדש ע”ש מוטב לחץ כאן

דברי הסבר למילוי ומשלוח הטופס לחץ כאן

 

משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה ללא המצאת צו ירושה/ צו קיום צוואה

בהתאם להוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר, בחשבונות עם יתרה נמוכה ובמקרה שעמית נפטר ולא השאיר אחריו הוראת מוטבים, רשאים בן זוגו, הורהו, או ילדו לפנות לקופת הגמל בבקשה למשיכת כספים, מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, וזאת בהתקיים התנאים המפורטים מטה:

  1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 5,000 ש”ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון (סכום זה יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו);
  2. עברו לפחות 3 שנים מיום פטירת העמית;
  3. המבקשים למשוך חתמו על הצהרה וכתב התחייבות לשיפוי.

על המבקשים למשוך את הכספים בהליך זה למלא ולחתום ביחד על כתב השיפוי וכן למלא טופס בקשת משיכה לכל זכאי בנפרד.

את החתימה על כתב השיפוי יש לאמת מול עו”ד / פקיד בסניף בנק מסד ולהעביר למחלקת קופות גמל, מדור תשלומים, ת.ד 8224, תל אביב 6108102.

לקבלת פרטים על סדר היורשים על-פי הדין הישראלי ראה באתר משרד המשפטים:
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Hadracha/MadrichYerusot/