מגבלת עמלת ניהול חיצוני

מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2024

  • גל וכלנית במסלול 50-60: 0.25%
  • גל וכלנית במסלול עד 50 : 0.1%
  • גל וכלנית במסלול 60 ומעלה: 0.1%
  • גל גמל להשקעה בכל המסלולים: 0.1%

העלות הכוללת הצפויה הינה על בסיס תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך ההפקדות שיופקדו לחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.