בקשה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

משיכת כספים ביתרה נמוכה

בהתאם להוראות הדין* עמית שברשותו יתרת כספים נמוכה בקופה, רשאי למשוך את הכספים מחשבונו בקופה, בסכום חד-פעמי פטור ממס, בהתקיים כל התנאים הבאים:

1.  בחשבון העמית בקופה לא הופקדו כספים מיום 1.1.2014 ואילך;

2.  לא הועברו לחשבון מקופת גמל אחרת או לא הועברו מהחשבון לקופת גמל אחרת כספים מיום 1.1.2014 ואילך;

3.  היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה המנוהלת ע”י החברה לא עלתה על סכום 8000 ש”ח (צמוד למדד המחירים לצרכן) (להלן: “תקרת היתרה הצבורה“).**

לעניין כספים ממרכיב הפיצויים – ניתן יהיה לשחרר את כספי הפיצויים בפטור ממס, רק עם צירוף אסמכתא על סיום עבודה. (אנו מציעים לעמיתים לבדוק את הכדאיות במשיכת כספי הפיצויים, מול יועץ מס, בכדי שלא תגרם פגיעה בזכויות והטבות פנסיוניות).

התקנה אינה מוגבלת בזמן ותחילתה ביום ה 1.1.2016.

* תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע”ו-2016, שפורסמו בתאריך ה- 25.1.2016.

* * (מדד הבסיס – המדד הידוע ביום 1.1.2016. עדכון יבוצע אחת לשנה ביום 1 בינואר כל שנה). נכון ליום 1.1.2020 תקרת היתרה הצבורה עומדת על 8,120 ₪.

תקרת היתרה הצבורה כדלקמן:

  • בקשות שמוגשות החל מיום 1 באפריל ועד ליום 31 בדצמבר – לפי הסכום נכון ליום 31.12 של שנה קודמת.
  • בקשות המוגשות עד ליום 31 במרץ – לפי הסכום נכון ליום 31.12 של שנתיים קודמות.

בקשת משיכה:

יש למלא בקשת משיכה על גבי טופס משיכה ייעודי ולצרף את הנספחים הבאים:

  • צילום קריא וברור של תעודת זהות עדכנית (ולגבי תושב חוץ – צילום דרכון).
  • המחאה מבוטלת התואמת את פרטי החשבון שצוין בבקשת המשיכה (יש לכתוב על ההמחאה “מבוטל” בין שני קווים) או לחילופין אישור מהבנק על ניהול החשבון אליו מבקשים להעביר את כספי המשיכה.
  • לצורך משיכת מרכיב הפיצויים, יש לצרף אסמכתא על סיום עבודה.
  • במקרה בו בקשת עמית למשיכת הכספים מקופת הגמל מוגשת על ידי אפוטרופוס או מיופה כח של העמית, יש לפעול כמפורט בסעיפים הקודמים ולצרף לבקשת המשיכה את המסמכים הבאים:

  1. אסמכתא לזכאות- צו מינוי אפוטרופוס או ייפוי כוח (מקור או נאמן למקור).
  2. צילום תעודת הזהות של המבקש בנוסף לצילום תעודת הזהות של העמית.

אופן משלוח בקשת המשיכה:

את בקשת המשיכה החתומה בצירוף הנספחים הרלוונטיים ניתן לשלוח בכל אחת מהדרכים הבאות:

בדוא”ל: MESHICHOT@MALAM-LTS.COM

בפקס למס’ : 03-5707665

בדואר ישראל: למוקד קופות גמל-רחוב אבשלום גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 4922297.

שאלות נפוצות בנושא ותשובות:

שאלה:
האם התקנה מוגבלת בזמן?
תשובה:
לא. ניתן להגיש בקשת משיכה בסכומים נמוכים מעתה ואילך.


שאלה:
יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,000 ₪ ובשני 4,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
תשובה:
כן. מאחר ובשני החשבונות באותה קופת גמל סך הכספים אינו עולה על סכום של 8,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים. זאת כמובן אם מתקיימים גם שאר התנאים שהוגדרו בתקנות ומפורטים מעלה.


שאלה:
יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 6,000 ₪ ובשני 6,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
תשובה:
לא ניתן לבצע את המשיכה. למרות שמדובר בשני חשבונות שונים, מאחר שהם מנוהלים באותה הקופה חלה מגבלת הסכום של 8,000 ₪.


שאלה:
יש לי שתי קופות גמל שונות תחת אותה חברה מנהלת. באחת 5,000 ₪ ובשנייה 3,500 ש”ח האם אוכל למשוך את הכסף?
תשובה:
כן. מאחר ובכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו עולה על סכום של 8,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים משתי הקופות. זאת כמובן אם מתקיימים גם שאר התנאים שהוגדרו בתקנות ומפורטים מעלה.


שאלה:
תוך כמה זמן מרגע הגשת הבקשה למשיכה קופת גמל צריכה לשלם את הכספים?
תשובה:
4 ימי עסקים מיום הגעת הבקשה.


שאלה:
האם ההוראה חלה גם לגבי חוסך במעמד עצמאי בקופות הגמל ?
תשובה:
ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי, בכל קופת גמל עם חיסכון של עד 8,000 ₪ ועמידה בשאר התנאים שהוגדרו בתקנות ומפורטים מעלה.

לבירורים ו/או קבלת הסברים נוספים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות: בטלפון : 03-5651093
שעות המענה הטלפוני :
בימים א’-ה’ בין השעות 8:00-16:00

או בדואר אלקטרוני:   GAL@MALAM-LTS.COM .